• متراژ :  ۴۱۷۶۸.۱  متر مربع
  • کاربری : هتل ، تجاری ، و مسکونی
  • متراژ مفید مسکونی   ۷۱۰۰۰ متر مربع
  • متراژ مفید تجاری ۱۴۶۰۰ متر مربع
  • متراژ هتل ۲۶۰۰۰ متر مربع