طراح و ناظر عالی تاسیسات مکانیک پروژه
مهندس نقی آراد
طراح و ناظر عالی تاسیسات مکانیک پروژه
فوق لیسانس مکانیک
مدیر دفتر فنی پروژه
دکتر فاطمه زاهدی
مدیر دفتر فنی پروژه
دکتری سازه
طراح و ناظر عالی معماری
دکتر سید علی سیدیان
طراح و ناظر عالی معماری
دکتری معماری- استادیار دانشگاه مازندران
مدیر پروژه - طراح سازه
دکتر حسین پهلوان
مدیر پروژه - طراح سازه
دکتری مهندسی زلزله_ استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
طراح و ناظر عالی تاسیسات برقی پروژه
مهندس علیرضا یوسف نژاد
طراح و ناظر عالی تاسیسات برقی پروژه
فوق لیسانس برق